cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« February 2023 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

 

                 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวและมหาวิทยาลัยเวินโจว มีภารกิจ คือ พัฒนาการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ

 

               สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีน ตามแผนการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีการจัดพิธีรับมอบป้ายสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์เป็นผู้รับมอบป้ายสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนและอาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อได้เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นับเป็นการเริ่มต้นภารกิจของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตึกสำนักงานที่เป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ ๕ ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารหมู่ทรงจีน ๓ หลัง ประกอบด้วยตึกนิทรรศการ ตึกอเนกประสงค์ และตึกห้องสมุดและสำนักงาน นอกจากนี้อาคารศูนย์จีนศึกษาฯ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย ทั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต่างก็เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ ภารกิจจึงมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ภารกิจ

               ๑. จัดการเรียนการสอนภาษาจีน

               ๒. จัดอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

               ๓. จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนและการสอบมาตรฐานครูภาษาจีน

               ๔. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมจีน

               ๕. สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

               วิทยาลัยการแพทย์เวินโจวกับมหาวิทยาลัยเวินโจว ได้ทุ่มเททรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา และมุ่งเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนด้านภูมิปัญญา การแพทย์แผนจีนเป็นหลัก ตลอดจนสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและธุรกิจระหว่างจังหวัดชลบุรีกับเมืองเวินโจว

วิสัยทัศน์

               มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสากล สร้างความเข้าใจอันดีด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รักษาสัมพันธภาพของชนชาวไทยและชาวจีน สร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมจรรโลงไว้ซึ่งความสามัคคีของโลก