cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« June 2021 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

แผ่นประชาสัมพันธ์ เล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการนิทรรศการเล่าเรื่อง “ศิลาดล” จากจีนสู่ไทย  

 

          เครื่องเคลือบศิลาดล (seladon) หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนามเครื่องเคลือบสังคโลก เป็นศิลปะการผลิตเครื่องเคลือบที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ราว 2,000 ปีก่อน  และได้ถ่ายทอดมายังอาณาจักรสุโขทัย  เครื่องเคลือบสีมรกตดังกล่าวได้เจริญงอกงามและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ลือชื่อของเชียงใหม่ในเวลาต่อมา   สถาบันขงจื่อได้ตระหนักถึง  ความสำคัญของประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการปั้นดินเผาเครื่องเคลือบที่ร้อยสัมพันธ์ไทย-จีนอย่างเหนียวแน่นมาช้านาน   จึงได้ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยลี่ซุย ประเทศจีน  และโรงเรียนวุฒิวิทยา จังหวัดชลบุรี   ในการจัดนิทรรศการเล่าเรื่อง “ศิลาดล”จากจีนสู่ไทย   ผ่านชิ้นงานศิลปะของศิลปินชาวจีนและชาวไทย   ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาตะวันออกที่มีมาแต่โบราณ ให้เยาวชนรุ่นหลังและผู้สนใจได้รับชมงานศิลปะศิลาดลและได้รับความรู้โดยทั่วกัน  นอกจากนี้สถาบันขงจื่อเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้กระชับแน่นแฟ้น  และได้รับความรื่นรมย์จากงานศิลปะโบราณดังกล่าว        

 

วัตถุประสงค์    

  • เพื่อร่วมสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบโบราณของไทยและจีน

  • เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะเครื่องเคลือบระหว่างศิลปินไทย-จีน

  • เพื่อสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ  สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

                 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  มหาวิทยาลัยลี่ซุย และโรงเรียนวุฒิวิทยา  

กิจกรรม   - จัดนิทรรศการเล่าเรื่องศิลาดล

                  – จัดแสดงงานศิลปะเครื่องเคลือบศิลาดลของศิลปินชาวจีนจากมหาวิทยาลัยลี่ซุยและศิลปินชาวไทย                

                  –  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ศิลาดล 

วันเวลา       ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

สถานที่       ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

กำหนดการจัดงานนิทรรศการ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒         จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งงานจัดแสดงนิทรรศการ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒         จัดแสดงงานนิทรรศการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒         จัดแสดงงานนิทรรศการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒         ช่วงเช้า – จัดแสดงงานนิทรรศการ

                                      ช่วงบ่าย – พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง ศิลาดล 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒         ช่วงเช้า – เยี่ยมเยียนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วงบ่าย – เยี่ยมเยียนห้องเรียนเครื่องเคลือบ หารือแนวทางพัฒนากิจกรรม ณ โรงเรียนวุฒิวิทยา  

วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒         ช่วงเช้า – เยี่ยมเยียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเจรจาความร่วมมือ

ช่วงบ่าย – เดินทางไปจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒         ช่วงเช้า – ไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ช่วงบ่าย – แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (เตาทุเรียง)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒         ช่วงเช้า – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย

 ช่วงบ่าย – เดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อร่วมพิธีปิดงานนิทรรศการ

ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

 


Leave a Reply