cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย
m011 m02 m03 m04 m05 m061 m07 m081 m09 assess assess
ปฎิทินกิจกรรม

« July 2018 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

ขอให้นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 

ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 23528159 Chinese Arts (ศิลปะจีน)
กลุ่ม 01 เวลาเรียน 13.00-14.50 น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แจ้งความประสงค์วิชาที่ต้องการเรียน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต และวิชาที่ต้องการเรียน มีดังนี้
1.เขียนพู่กันจีน
2.เป่าขลุ่ยน้ำเต้า (ผู้เรียนต้องซื้ออุปกรณ์เอง)

มายัง E-mail : confuciusbuu@hotmail.com 
หรือ โทร 038-102605
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา16.30 น.

วิชาภาษาจีน1

วิชาเลือกเสรีไชนีสอาร์ท


Leave a Reply